اصل رحمت در حکمرانی از منظر قرآن

نام نشریهقرآن، فقه و حقوق اسلامی

نام نویسندهمحمد جواد ارسطا, سیداحمد حبیب نژاد

حکــمرانی شایسـته در «عظیم ترین آیه قرآن»

نام نشریهفقه حکومتی

نام نویسندهمحمد جواد ارسطا, پردیس فارابی