کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمحسن دیمه کار گراب, علی ملاکاظمی

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کريم

نام نشریهامامت پژوهي

نام نویسندهمحسن دیمه کار گراب