پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم

پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم

پدیدآورعلی اسلامی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

در این کتاب با استناد به حدود چهارصد آیه از قرآن، در قالب تفسیری موضوعی، شاخه های گوناگون کثرت گرایی دینی در چند محور بررسی شده اند:
1. مستندات (شبهات) قرآنی کثرت گرایان
2. حصرگرایی در قرآن
3. پلورالیسم نجات
4. پلورالیسم اجتماعی
پلورالیسم یا کثرت گرایی دینی (حقانیت و نجات بخشی همه یا مجموعه ای از ادیان در عصر حاضر) از مباحث فلسفه دین و اندیشه ای برخاسته از بستر اختلاف های فرقه ای مسیحیت در دنیای غرب است. برخی کثرت گرایان مسلمان در پی یافتن مبنایی قرآنی برای این اندیشه، پاره ای آیات متشابه قرآن را دستاویز قرار داده اند.

 
صفحه از 416