تأملی در نظریه تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سوره أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده زکیه زارع – مهدی جلالی – محمدحسن رستمی

بررسی و نقد نظریه «وحدت موضوعی» حوی در تفسیر سوره احزاب

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده اعظم پرچم – معصومه رحیمی

درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد به مفهوم واژه «وحی»

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده سهیلا پیروزفر – حسن نقی زاده – نداخداشناس فیروزآبادی

خطاب های قرآن در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده نادعلی عاشوری – احمدرضا توکلی

بررسی بافت های تأثیرگذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده سیدمهدی لطفی – نسیبه علمایی