بررسی و نقد نظریه «وحدت موضوعی» حوی در تفسیر سوره احزاب

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسندهاعظم پرچم, معصومه رحیمی

درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد به مفهوم واژه «وحی»

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسندهحسن نقی‌زاده, سهیلا پیروزفر, ندا خداشناس فیروزآبادی

خطاب های قرآن در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسندهنادعلی عاشوری, احمدرضا توکلی

بررسی بافت های تأثیرگذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسندهنسیبه علمایی, سیدمهدی لطفی