نقد و بررسي مقاله عصمت از دايره المعارف قرآن لايدن بر اساس آراء و مباني شيعه

نام نشریهشيعه شناسي

نام نویسندهبی بی سادات رضی بهابادی, نرجس جواندل

سرگرمي و لهو در قرآن كريم

نام نشریهشيعه شناسي

نام نویسندهسيد حسين شرف الدين