حوزه معنايی تدبر در قرآن کريم

نام نشریهپژوهشهای زبان شناختی قرآن

نام نویسنده مهدی لطفی - محمدرضا ستوده نيا

بررسی معنی‌شناختی ترکيب «قرّه العين» و معادل‌های فارسی آن

نام نشریهپژوهشهای زبان شناختی قرآن

نام نویسنده سيد محمدرضا ابن الرسول - سميه کاظمی نجف آيادی