نقد و بررسی شبهات قرآنی بهائیت

نام نشریهکتاب نقد

نام نویسندهمحمد علی اسدی نسب

نقد شبهات بهائیت درباره اعجاز

نام نشریهکتاب نقد

نام نویسندهسید محمد حسن جواهری

سرشت وحی از دیدگاه استاد مطهری

نام نشریهکتاب نقد

نام نویسندهولی الله‏ عباسی

تحلیلی از وحی و شبهات آن

نام نشریهکتاب نقد

نام نویسندهمحمد حسن قدردان قراملکی

شرطی های کاذب المقدم و تاریخ مندی قرآن

نام نشریهکتاب نقد

نام نویسندهخداخواست عرب صالحی

وحیانیت الفاظ و آموزه های قرآن کریم

نام نشریهکتاب نقد

نام نویسندهفریده شفیعی

هویت ماورایی قرآن

نام نشریهکتاب نقد

نام نویسندهرمضان علی تبار فیروزجایی