امثال قرآن

نام نشریهنشریه الهیات و حقوق

نام نویسندهمحمد هادی معرفت

تأثير سيد جمال بر رويكرد تفسير در دوره معاصر

نام نشریهنشریه الهیات و حقوق

نام نویسنده خليل زياد محمد الغادمين ـ ترجمۀ علي خياط

بررسي و نقد ديدگاه آيه الله معرفت در نزول قرآن

نام نشریهنشریه الهیات و حقوق

نام نویسنده علي اصغر ناصحيان و علي جلاليان اكبر نيا

نسخ در قرآن از ديدگاه آيه الله معرفت

نام نشریهنشریه الهیات و حقوق

نام نویسندهمهدی زمانی سلطانی

بركت در قرآن

نام نشریهنشریه الهیات و حقوق

نام نویسندهمحمد دارینی

معرفي تفسير احكام القرآن شافعي

نام نشریهنشریه الهیات و حقوق

نام نویسندهعلی اصغر ناصحیان

بر ستیغ معرفت

نام نشریهنشریه الهیات و حقوق

نام نویسندهمحمد علی مهدوی راد