تحليل عملكرد حضرت هارون عليه السلام در مقابله با گوساله پرستي بني اسرائيل در قرآن

پدیدآورحميد نادري قهفرخيغلام علی عزیزی کیا

نشریهقرآن شناخت

شماره نشریه15

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 174 بازدید

مقالات مشابه

بررسي تفسيري عصمت حضرت موسي(ع) در مواجهه با حضرت هارون(ع)

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده حميد نادري قهفرخي - سعيد رهايي