وجوب وصيت از ديدگاه ساختارهاي قرآني

پدیدآورمهدي سليميمحمدحسن حائريحسين صابري

نشریهقرآن شناخت

شماره نشریه14

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات22

منبع مقاله

share 185 بازدید

مقالات مشابه

وصيّت

نام نویسنده زهرا كرماني - محدثه بهمدي

آیات الشهادة علی الوصیة فی السفر...فیمن نزلت؟

نام نشریهمجله رسالة القرآن

نام نویسندهالسید جعفر مرتضی العاملی