ارزیابی روایات تقسیمات چهارگانه قرآن

پدیدآوربتول احمدیسهیلا پیروزفرعباس اسماعیلی‌زاده

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه79

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 682 بازدید

مقالات مشابه

غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر, نانسی ساکی

فرآیند نتیجه گیری مستشرقان در مسائل تاریخ قرآن

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهزهرا بشارتی, عباس اشرفی

تواتر قرآن و چالش های فرارو

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر, نانسی ساکی

چالش های آغازین تاریخ قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده دایانا استیجر والد - اعظم پویازاده - معصومه آگاهی

تأریخ القرآن

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهمحمد حسین علی الصغیر

کتابی برای تمام فصول

نام نشریههمشهری آیه

نام نویسندهمحبوبه شعاعی

تعارض و ابهام در مدلول چند روایت تاریخی قرآنی

نام نشریهمنهاج

نام نویسنده عبدالهادی فقهی زاده – معصومه آگاهی

ترجمه تاريخ القرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهاکبر خدادادی