جامعه شناسی ابعاد دینداری در آموزه های قرآن

پدیدآورمحمدباقر آخوندي

نشریهانسان پژوهی دینی

شماره نشریه36

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 425 بازدید

مقالات مشابه

الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحمدباقر آخوندي, غلامرضا جمشیدیها

بررسي الگوي دينداري از منظر قرآن وسنت

نام نشریهاندیشه دینی

نام نویسنده علي نقي فقيهي – محمد خداياري فرد – باقر غباري بناب – محسن شكوهي يكتا