بررسی تفسیری آیات انحصار و شمول علم غیب پیامبران

پدیدآورعصمت نيريمحمدابراهیم ایزدخواه

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه30

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات12

منبع مقاله

share 409 بازدید

مقالات مشابه

نقد شبهه تعارض آيات «علم غيب» در قرآن

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده نصرت نيل‌ساز - مجيد معارف - کاووس روحي - آتنا بهادري

مسئله آگاهی از غیب و امکان آن از نگاه مفسران

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده محمدتقی شاکر اشتیجه - رضا برنجکار