کیفیت توزین اعمال در قیامت در منابع تفسیری فریقین براساس آیه 47 انبیاء

پدیدآور علیرضا غلامپور – عبدالرحیم خلف مراد

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه20

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 198 بازدید

مقالات مشابه

سنجش اعمال از دیدگاه قرآن

نام نشریهفصلنامه بینات

نام نویسندهرعنا وحدانی بنام

ميزان

نام نویسندهکاظم احمدزاده