ارزيابي اسرائيليان: معضلي تفسيري

پدیدآور جين دمون مك اليف - مترجم: سيد علي آقايي

نشریهکتاب ماه دین

شماره نشریه199

تاریخ انتشار1394/01/26

منبع مقاله

share 25 بازدید

مقالات مشابه

معیارهای تشخیص روایات جعلی اسباب نزول

نام نشریهحسنا

نام نویسندهناصر عابديني

ارزش گذاری اسرائیلیات، معضلی در تفسیر

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسنده مک اولیف - مترجم: محمدتقی دیاری بیدگلی

التفسیر الرمزی: التکون و النشوء

نام نشریهالمنهاج

نام نویسندهنعمت الله الصالحی