مقالات مشابه

فلسفه تاریخ قرآنی در مدرسه عروةالوثقی

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسنده صائب عبدالحميد - ترجمه: محمد باغستاني كوزه‌گر

المذهب التاریخی فی القرآن (2)

نام نشریهمجله رسالة القرآن

نام نویسندهمحمد مهدی الآصفی

المذهب التاریخی فی القرآن

نام نشریهمجله رسالة القرآن

نام نویسندهمحمد مهدی الآصفی