تطير و تاثير آن از نگاه قرآن و روايات

پدیدآورنسیبه علمائی

نشریهبینات

شماره نشریه77_78

تاریخ انتشار1392/12/14

منبع مقاله

share 60 بازدید

مقالات مشابه

خرافه پردازی در تفسیر سورآبادی

نام نشریهمجله کتاب نقد

نام نویسندهناصر پورپیرار

تطيّر

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهاباذر جعفرى؛ حميده عبداللهى

فال بد زدن از ديدگاه قرآن و روايات

نام نویسندهحمیده عبداللهی علی بیک

قرآن و خرافه باوري (قسمت اول)

نام نویسندهحیدر علوینژاد

قرآن و خرافه باوري (قسمت دوم)

نام نویسندهحیدر علوینژاد

فال بد زدن و شوم انگاري از نگاه قرآن

نام نشریهروزنامه کیهان

نام نویسندهمحسن شریف زاده

قرآن و خرافه باوری

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید حیدر علوینژاد