بنى ضَمْرة بن كنانه

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمنصور داداش نژاد

بنى جَذيمَه

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمنصور داداش نژاد

بنى مُدْلِج

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمنصور داداش نژاد