اُمَيمِه دختر بِشر انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد حسن الهی زاده

امّ سلمه

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد حسن الهی زاده