بررسى كاربرد قواعد تفسير در تفسير مجمع‏ البيان

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهعلی اکبر بابایی, محمود حاجى‏احمدى

تفسير «مرآة‏الأنوار و مشكاة‏الأسرار»

نام نویسندهعلی اکبر بابایی

پژوهشى ديگر درباره «تفسير القمى»

نام نویسندهعلی اکبر بابایی