برهان نظم

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهحيدر بياتى و بخش فلسفه و كلام