تجلی قرآنی بایسته‌های اخلاق اجتماعی در صحیفه سجادیه

نام نشریهحدیث و اندیشه

نام نویسندهالهه هادیان رسنانی, کوثر بصام

بصيرت

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهالهه هادیان رسنانی

بروج

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهالهه هادیان رسنانی