تجلی قرآنی بایسته‌های اخلاق اجتماعی در صحیفه سجادیه

نام نشریهحدیث و اندیشه

نام نویسندهالهه هادیان رسنانی, کوثر بصام

بررسی مهم ترین مبانی تفسیری دلالی امام خمینی

نام نشریهپژوهشنامه عرفان

نام نویسندهالهه هادیان رسنانی, فاطمه طباطبایی

بصيرت

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهالهه هادیان رسنانی

بروج

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهالهه هادیان رسنانی