بغض

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهاباذر جعفری