قرآن و فرهنگ زمانه

نام نشریهنشریه خردنامه همشهری

نام نویسندهنصر حامد ابو زید (گفتگو)