کدام تفسیر علمی؟

نام نشریهنشریه خردنامه همشهری

نام نویسنده مستنصر میر ـ ترجمه: ابوالفضل والازاده