تفسیر معادلاتی

نام نشریهنشریه خردنامه همشهری

نام نویسنده حسن غالب ـ ترجمه سید علی آقایی