تفسیر جامعه شناختی قرآن

نام نشریهنشریه خردنامه همشهری

نام نویسنده حسن حنفی ـ ترجمه: خسرو فریادرس