انتخاب قرائات از دیدگاه امین الاسلام طبرسی

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهکریم پارچه‌باف دولتی

شاخصه‌های وصول به فلاح در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی ، شماره

نام نویسندهکریم پارچه‌باف دولتی, فرشته معتمد لنگرودی