معناشناسی روح در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد تقی شاکر, محمد تقی سبحانی

دگردیسی انسان در خوانش صاحب المیزان

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهمحمد تقی شاکر, محمد تقی رکنی