جایگاه و آثار باور به خدا در سبک زندگی خانوادگی از منظر قرآن و روایات

نام نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

نام نویسندهمحمّدحسین خوانین‌زاده, عنایت‌الله شریفی, محمّد فاضل نیا

معاد جسمانی در قرآن و عهدین

نام نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

نام نویسندهمحمّدحسین خوانین‌زاده, عنایت‌الله شریفی, علیرضا انصاری‌منش

بررسی نظریّة برهان‌ پذیری وجود خدا در قرآن

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهمحمّدحسین خوانین‌زاده, محمود رسولی, نعمت‌ا... صادقی

گونه‌شناسی تهاجم ماهواره از منظر قرآن و حدیث

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهمحمّدحسین خوانین‌زاده, علیرضا صفرزاده, پریسا عسکر سمنانی