معناشناسی «قول حسن» در قرآن کریم

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهحبیب فرخی نیا

تجلّی اخلاق فردی در سوره قصص

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهمرتضی سازجینی, زین العابدین غفاری