درآمدی بر نظام‌سازی قرآنی؛ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی

درآمدی بر نظام‌سازی قرآنی؛ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

در این کتاب ابتدا با طرح مباحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از قرآن عملا بحث نظام سازی از قرآن و امکان آن مورد بررسی قرار گرفته است.