تأثیر سید جمال بر رویکرد تفسیر در دوره معاصر

نام نشریهمجله الهیات و حقوق

نام نویسنده خلیل زیاد محمد الدغامین - ترجمه :علی خیاط

حقیقت گروی، استراتژی اساسی در زبان قرآن

نام نشریهمجله الهیات و حقوق

نام نویسندهمحمد باقر سعیدی روشن

فلسفه وجود متشابهات در قرآن

نام نشریهمجله الهیات و حقوق

نام نویسندهعلی اصغر ناصحیان