تصویر آفرینی شخصیت ها در سوره یوسف

نام نشریهفصلنامه کتاب قیم

نام نویسنده خلیل پروینی – مرتضی زارع برمی

نقد دیدگاه خاورشناسان درباره تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدس

نام نشریهفصلنامه کتاب قیم

نام نویسنده مجید معارف – نصرت نیل ساز – حسن زرنوشه فراهانی

راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم

نام نشریهفصلنامه کتاب قیم

نام نویسنده عباس مصلائی پور یزدی – سیدمحمدحسین موسوی زاده – ابوالفضل حاجی حیدری

تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیه احصار

نام نشریهفصلنامه کتاب قیم

نام نویسنده مرتضی ایروانی نجفی – الهه شاه پسند

نقد و بررسی سبک های «مدیریت تعارض» و شرایط استفاده از آن براساس سوره «یوسف»

نام نشریهفصلنامه کتاب قیم

نام نویسنده رضا شکرانی – علی نصر اصفهانی – فاطمه سادات احمدی کوپایی

بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در مورد آیه تطهیر

نام نشریهفصلنامه کتاب قیم

نام نویسنده محسن حسن وندی – مهدی اکبرنژاد

آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر

نام نشریهفصلنامه کتاب قیم

نام نویسندهاسمعیل سلطانی بیرامی

بررسی ساختار سوره انسان و دسته بندی آیات آن

نام نشریهفصلنامه کتاب قیم

نام نویسنده مریم نساج – عباس اسماعیلی زاده