تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری

نام نشریهفصلنامه لسان مبین(پژوهش ادب عرب)

نام نویسنده علی اکبر مرادیان – سیدمحمود میرزائی الحسینی – جنت نصری

اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن (بررسی موردی تألیفات ادبی قرآن پژوهان در قرن دوم و سوم هجری)

نام نشریهفصلنامه لسان مبین(پژوهش ادب عرب)

نام نویسنده رضوان باغبانی – خلیل پروینی – محمدابراهیم خلیفه شوشتری – عیسی متقی زاده

جنبه های روانشناختی در تمثیل های ادبی قرآن و تأثیر آن در تربیت انسان

نام نشریهفصلنامه لسان مبین(پژوهش ادب عرب)

نام نویسنده سیداسماعیل حسینی اجداد – رحمت پورمحمد – محمد بهرامی نصیر محله

بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم

نام نشریهفصلنامه لسان مبین(پژوهش ادب عرب)

نام نویسنده محمدعلی سلمانی مروست – علی اصغر یاری – راضیه قاسمیان نسب