قسم در قرآن

نام نشریهفصلنامه سفیر

نام نویسندهسید عقیل حیدر زیدی

حوار در قرآن و عهدین

نام نشریهفصلنامه سفیر

نام نویسندهآلاء جواهری

رجعت در آیینه کتاب و سنت

نام نشریهفصلنامه سفیر

نام نویسندهمحمد علی فیاضی

انقطاع وحی؛ افسانه یا واقعیت

نام نشریهفصلنامه سفیر

نام نویسندهعبدالاحمد میرزایی

اسراف، عوامل و راهکارهای مبارزه با آن

نام نشریهفصلنامه سفیر

نام نویسندهمحمد حسین حسینی

اقتصاد در قرآن

نام نشریهفصلنامه سفیر

نام نویسندهمرضیه کهنوجی