پيش فرضهاى روان‏شناسى اسلامى (2) - عمل آدمى و آثار آن

نام نشریهفصلنامه حوزه و دانشگاه

نام نویسنده خسرو باقرى حسين اسكندرى زهره اسكندرى مسلم اكبرى

هويت علم دينى

نام نشریهفصلنامه حوزه و دانشگاه

نام نویسندهخسرو باقری

قرآن و رويان شناسي

نام نشریهفصلنامه حوزه و دانشگاه

نام نویسندهحمید رضا شاکرین