تحول وجودی انسان در قرآن و عهد جدید

نام نشریهادیان و عرفان

نام نویسندهاسماعیل علی خانی

نقش فرشتگان در تدبیر جهان در قرآن و عهدین

نام نشریهادیان و عرفان

نام نویسندهسیدحسام‌الدین حسینی

چیستی ایمان و مقومات مفهومی آن از دیدگاه فخرالدین رازی

نام نشریهادیان و عرفان

نام نویسندهعین‌الله خادمی, عبدالله علیزاده