آسيب شناسي مديريت فرهنگي از منظر قرآن كريم

نام نشریهپژوهش هاي اجتماعي اسلامي

نام نویسندهنعمت الله فيروزي, عباس معين فر

عزت نفس و آثار تربيتي آن از ديدگاه قرآن و احاديث

نام نشریهپژوهش هاي اجتماعي اسلامي

نام نویسندهمحمد رضا نيلي, حسين نظري, ستاره موسوي