پژوهش و نگرشی نو دربارة شش کنایة قرآن کریم

نام نشریهپژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عرب

نام نویسندهمهدی تدیّن نجف آبادی, سید علی سهراب نژاد

تحلیل و بررسی افزوده‌های تفسیری در شش ترجمة معاصر قرآن کریم (با محوریّت سورة إسراء)

نام نشریهپژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عرب

نام نویسندهابراهیم ابراهیمی, اصغر طهماسبی بلداجی, باب الله محمّدی نبی کندی