اسلوب هاي تأكيد در زبان قرآن

نام نشریهعلوم انسانی الزهرا

نام نویسندهمینا جیگاره

روش تفسيري صادقين

نام نشریهعلوم انسانی الزهرا

نام نویسنده محمد باقر حجتي – علي اكبر غفاري – لاله افتخاري