تجسد «عیسی مسیح» از دیدگاه مسیحیت و اسلام

نام نشریهطلوع نور

نام نویسنده محمداسحاق ذاکری – محمدباقر قیومی

طرق شناسی روایات غدیر خم و پاسخ به شبهات؛ نگاهی روایی به شأن و مکان نزول آیه اکمال

نام نشریهطلوع نور

نام نویسنده سیدلقمان حکیمی – محمدعلی رضایی اصفهانی

وحی و تجربه دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و دکتر سروش

نام نشریهطلوع نور

نام نویسنده محمدحسین فصیحی – ابوالفضل کیاشمشکی

روش شناسی تفسیر ابومنصور ماتریدی

نام نشریهطلوع نور

نام نویسنده صدیق حسین – محمدعلی رضایی اصفهانی

پژوهشی در بطن قرآن

نام نشریهطلوع نور

نام نویسنده سیدشاه گل حسین سجادی – ناصر رفیعی

شیعه در قرآن؛ تفسیر آیه هفت سوره بینه از منظر فریقین

نام نشریهطلوع نور

نام نویسنده محمدیعقوب بشوی – محمدعلی رضایی اصفهانی

ولایت علمی ائمه (علیهم السلام) از منظر فریقین

نام نشریهطلوع نور

نام نویسنده تهران خلیل اویچ – محمدمهدی گرجیان