کنایه در قرآن؛ تحلیل داستان حضرت یوسف (ع)

نام نشریهزیبا شناخت

نام نویسنده مستنصر میر – ابوالفضل حری

ویژگی ها و مؤلفه های زبانی قرآن کریم

نام نشریهزیبا شناخت

نام نویسنده مستنصر میر – ابوالفضل حری

سبك شناسي قرآن (1)

نام نشریهزیبا شناخت

نام نویسنده حسين عبدالرئوف - مترجم: ابوالفضل حري