عسل در قرآن و علم پزشکی

نام نشریهدو ماهنامه دانشگاه علوم پزشكی اراک

نام نویسنده سعید چنگیزی آشتیانی – محسن شمسی – ناصر حسینی – مجید رمضانی

بهداشت روانی اقتصادی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث

نام نشریهدو ماهنامه دانشگاه علوم پزشكی اراک

نام نویسنده مصطفی احمدی فر – محمدعلی رضایی اصفهانی – موسی احمدیان

تبیین تجارب تلاوت قرآن در زندگی اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اراک

نام نشریهدو ماهنامه دانشگاه علوم پزشكی اراک

نام نویسنده داود حکمت پو – سعید چنگیزی آشتیانی – زهره عنبری – فاطمه خدادادی – رضوان کمالی نهاد