بررسی بنیادی برخی از الفاظ قریب المعنی در قرآن کریم (دلالتها - کاربردها)

نام نشریهپژوهشهای ادبی-قرآنی

نام نویسنده عدنان طهماسبی - سعدالله همایونی - ابوالفضل بهادری

واکاوی موسیقی و نظم آهنگ الفاظ قران کریم

نام نشریهپژوهشهای ادبی-قرآنی

نام نویسنده سهراب مروتی - نرگس شکربیگی

بینا متنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی

نام نشریهپژوهشهای ادبی-قرآنی

نام نویسنده قاسم مختاری - ابراهیم ابراهیمی

نقد و تحلیل شیوه های تاثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر خاقانی

نام نشریهپژوهشهای ادبی-قرآنی

نام نویسنده سیده زهرا موسوی - محسن ذوالفقاری