بررسي مباني انسان شناختي سلامت معنوي در قرآن

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین)

نام نویسنده علي اصغر زكوي - رحمت الله مرزبند - حسين جلاهي

«صراط مستقيم» در تفاسير قرآن و آثار ابن عربي

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین)

نام نویسنده سعيد قاسمي پرشكوه - محمدحسين خوانين زاده

عصمت پيامبران در قرآن و عهدين

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین)

نام نویسنده عباس اشرفي - ام البنين رضايي