بررسي نمونه هايي از انعكاس ايدئولوژي مترجمان در ترجمه قرآن

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسنده محمد حسين قريشي - طاهر جهانجويان

الهي قمشه اي و ترجمه قرآن

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسنده قاسم بستاني - عباس حويدر

تطبیق مؤلفه ها و انواع تصویر هنری در سوره مبارکه نبأ

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسنده سیدحسین سیدی – ربابه معصومیان

تصویر اهل کتاب در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسندهعلی سلیمی

بلاغت سوگند در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسنده نصرالله شاملی – علی محمدرضایی

صمت در آیات و روایات

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسندهمحمد رضا نجاریان

سدی کبیر در آینه پژوهش

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسنده سیدعلی اکبر ربیع نتاج – علی تفریحی