تفسیر آیه خلافت از دیدگاه شیخ صدوق

نام نشریهانتظار موعود

نام نویسندهمجتبی کلباسی

استمرارهمراهی مبیِّن با قرآن از نگاه فریقین

نام نشریهانتظار موعود

نام نویسندهسیدمحمد موسوی مقدم, زینب کیانی

ارزیابی رهیافت‌های مفسران فریقین ذیل آیه ۵ سوره قصص

نام نشریهانتظار موعود

نام نویسندهحامد دژآباد, زهرا پایدار

عرضه عقاید در زیارت آل یاسین و هماهنگی مفاد آن با آیات قرآن کریم

نام نشریهانتظار موعود

نام نویسنده روح الله شاهدی – سیداسحاق حسینی کوهساری

پيوند سنت‌هاي الهي با مهدويت

نام نشریهانتظار موعود

نام نویسندهنفیسه سادات فاضلیان