بررسی شواهد قرآنی در زمان «وا إسلاماه» اثر علی احمد باکثیر

نام نشریهنقد ادب معاصر عربی

نام نویسنده سیداسماعیل حسینی اجداد – سیده اکرم رخشنده نیا – سهیلا گیاهبان

بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی

نام نشریهنقد ادب معاصر عربی

نام نویسنده سیدمهدی مسبوق – حسین بیات