التفسیر ، سورة الاعلی

پدیدآوریوسف الدجوی

نشریهالازهر

شماره نشریهالجزءالثالث، المجلد التاسع

تاریخ انتشار1389/02/06

share 594 بازدید

مقالات مشابه

تأملی در نظریه تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سوره أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده زکیه زارع – مهدی جلالی – محمدحسن رستمی

تفسیر قرآن (سوره اعلی) (قسمت دوم)

نام نشریهاعتصام

نام نویسندهموسوی اردبیلی

اعلى/سوره

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی خراسانی